Polityka prywatnościAdministratorem Pani/Pana danych osobowych jest firmą LAMIA FASHION Sp.zo.o z siedzibą Jabłonowo, ul. Nadrzeczna 7C/A1 , 05-552 Woka Kosowska NIP: 1231508756, Regon: 521315051, adres poczty elektronicznej: kamada.official1@gmail.com., zwana dalej: Administratorem.Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe:1. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dni 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2018 r. poz. 1000), jak również innymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych;

2. z zachowaniem zasad zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczonego przechowywania, integralności i poufności oraz rozliczalności;

3. na podstawie udzielonej zgody w celu założenia i utrzymania Konta Użytkownika w ramach Sklepu internetowego działającego na platformie internetowej dostępnego pod adresem internetowym www.hurtownia-24.pl

4. na podstawie udzielonej zgody oraz w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy i/lub wykonania umowy kupna sprzedaży towarów w ramach Sklepu internetowego działającego na platformie internetowej dostępnego pod adresem internetowym www.hurtownia-24.pl (art. 6 ust. 1 pkt. a ib RODO);

5. po pisemnym powiadomieniu Pani/Pana o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO.Posiada Pani/Pan prawo do :

* żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia, usunięcia "prawo do bycia zapomnianym" lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 15, 16, 17, 18 RODO)

      • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),

      • przenoszenia danych (art. 20 RODO),

      • wniesienie skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)Podanie danych osobowych jest dobrowolne.Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi założenie Konta użytkownika i/lub podjęcie przez Administratora działań na Pani/pana żądanie przed zawarciem umowy i/lub uniemożliwi złożenie zamówienia towarów za pośrednictwem sklepu internetowego działającego na platformie internetowej dostępnego pod adresem internetowym www.hurtownia-24.pl oraz realizacji zamówienia produktów i ich dostawy (realizacja umowy kupna sprzedaży).Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.